Algemene Voorwaarden van Chemspec.nl

Voordat u een bestelling plaatst, adviseren wij u om onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.

U kunt deze algemene voorwaarden ook als PDF-bestand downloaden.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van chemspec.nl

Artikel   3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel   4 – Het aanbod van de webshop

Artikel   5 – De (totstandkoming) overeenkomst

Artikel   6 – Verplichtingen van de consument

Artikel   7 – Herroepingsrecht

Artikel   8 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   9 – Uitsluiting herroepingrecht

Artikel   10 – De prijs

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Artikel 16 – Overmacht

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 18 – Klachtenregeling

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met chemspec.nl;

Producten: alle producten die chemspec.nl via haar webshop aanbiedt;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of chemspec.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die chemspec.nl aan de consument ter beschikking stelt op haar website en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

chemspec.nl: de ondernemer die producten en/of diensten op afstand, via haar webshop www.chemspec.nl, aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door chemspec.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en chemspec.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van chemspec.nl

chemspec.nl handelt onder de naam van:

Chemspec Nederland

Gelaarsde kat 73

5629KJ Eindhoven

 

M: +31(0)6 22974046

 

E-mailadres: info@chemspec.nl

KvK-nummer: 17101300

 

Btw-identificatienummer: NL001691233B22

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van chemspec.nl en op elke overeenkomst en bestelling op afstand tussen chemspec.nl en consument.

Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Het door de consument zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, bestellingbevestiging of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.

Eventueel Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door chemspec.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor chemspec.nl voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij chemspec.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Indien chemspect.nl niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat chemspec.nl het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 – Het aanbod van de webshop

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. chemspec.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als chemspec.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. chemspec.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen chemspec.nl de prijs garandeert;

het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan chemspec.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, materialen, etc. zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden chemspec.nl niet. chemspec.nl is dan niet verplicht producten te leveren conform de kennelijke vergissing of fout.

Artikel 5 – De (totstandkoming) overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt chemspec.nl zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door chemspec.nl.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft chemspec.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal chemspec.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Wanneer van chemspec.nl in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand.

Chemspec.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien chemspec.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Iedere overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Chemspec.nl heeft het recht om, zonderopgavevanredenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.

chemspec.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij chemspec.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument

 

Bij een bestelling dient de consument alle verplichte persoonsgegevens aan chemspec.nl te verstrekken. Indien de consument bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is chemspec.nl gerechtigd een bestelling niet te accepteren totdat de consument zijn woonadres of afleveradres opgeeft.

De consument is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de consument zelf tijdig te worden gewijzigd.

De consument dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij chemspec.nl het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.

De consument is verplicht een adreswijziging door te geven aan chemspec.nl. Zolang chemspec.nl geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de consument woonachtig is op het laatst bij chemspec.nl bekende adres. De consument blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Artikel 7 – Herroepingrecht

 

Bij een consumentenkoop heeft de consument het recht de aankoop van producten zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op het moment dat alle bestelde producten zijn geleverd aan de consument.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten kenbaar te maken aan chemspec.nl Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Indien de consument na afloop van de wettelijke bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan chemspec.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

chemspec.nl draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de consument.

Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Producten dienen door de consument te worden teruggezonden naar: Chemspec Nederland, gelaarsde kat 73, 5629KJ Eindhoven

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingrecht

 

chemspec.nl kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien chemspec.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

  1. die door chemspec.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

  1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

  1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

  1. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop chemspec.nl geen invloed heeft;

 

  1. Hygiënische producten die verzegeld zijn en waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 10 – De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan chemspec.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar chemspec.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien chemspec.nl dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

  1. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten of overige bijkomende kosten.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 

chemspec.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat chemspec.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan chemspec.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te melden aan chemspec.nl.

Eventuele gebreken of verkeert geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan chemspec.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), ongeopend en in nieuwstaat verkerend.

Indien klachten van de consument door chemspec.nl gegrond worden bevonden, zal chemspec.nl naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Een door chemspec.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover chemspec.nl kan doen gelden.

De garantietermijn van chemspec.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. chemspec.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken

de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van chemspec.nl en/of op de verpakking zijn behandeld

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 

chemspec.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan chemspec.nl kenbaar heeft gemaakt. De consument is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. chemspec.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de consument een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de consument zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Chemspec.nl. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal chemspec.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal chemspec.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van chemspec.nl.

Aan de leveringsplicht van chemspec.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij chemspec.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan chemspec.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is chemspec.nl bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurt kunnen worden.

Bij bestellingen vanuit het buitenland is de consument aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. chemspec.nl behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 13 – Betaling

 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na bestelling.

De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de er een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. chemspec.nl gaat pas over tot verzending zodra zij de vooruitbetaling c.q. aanbetaling ontvangen heeft.

Chemspec.nl is altijd gerechtigd om haar betalingswijzen te wijzigen.

Voor betaling via derden zoals –maar niet beperkt tot- I-deal, Billink en overboeking zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. chemspec.nl is geen partij in de relatie tussen de consument en de derde.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan chemspec.nl te melden.

Indien de consument het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de consument van rechtswege in verzuim en heeft chemspec.nl het recht, nadat zij de consument minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.

Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Over de incassokosten is de consument eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 

Het eigendom van alle door chemspec.nl aan de consument verkochte en geleverde producten blijft bij chemspec.nl zolang de consument de vorderingen van chemspec.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

Het door chemspec.nl geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de consument niet worden doorverkocht. De consument is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van chemspect.nl te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om chemspec.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Voor het geval chemspec.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan chemspec.nl om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van chemspec.nl zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij chemspec.nl, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

chemspec.nl behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.

Het is de consument niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van chemspec.nl

Artikel 16 – Overmacht

 

chemspec.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van chemspec.nl, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.

chemspec.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat chemspec.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

chemspec.nl heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de consument als chemspec.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling overeenkomst gedeeltelijk geleverd is, dan heeft chemspec.nl het recht om het reeds geleverde product separaat te factureren. De consument is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

chemspec.nl is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Iedere aansprakelijkheid van chemspec.nl is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.

chemspec.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

chemspec.nl is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product, tenzij chemspec.nl aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling

chemspec.nl is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:

Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van chemspec.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan chemspec.nl kan worden toegerekend.

Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.

Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

chemspec.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:

Gederfde winst;

Gemiste besparingen;

Gevolgschade;

Reputatieschade;

Immateriële schade;

Teleurgestelde verwachtingen;

Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.

Voor zover chemspec.nl aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product. In ieder geval is de aansprakelijkheid van chemspec.nl beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.

Elke aansprakelijkheid van chemspec.nl vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.

chemspec.nl is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van chemspec.nl.

De consument vrijwaart chemspec.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of bestelling schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan chemspec.nl toerekenbaar is.

Indien chemspec.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de consument gehouden chemspec.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is chemspec.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van chemspec.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de consument.

Artikel 18 – Klachtenregeling

 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op overeenkomsten tussen chemspec.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.